PRAHA (11. ledna 2024) – Etická a smírčí komise (ESK) Asociace public relations (APRA) posoudila podnět sdružení Nebourat k přezkoumání postupu agentury Native PR při práci pro státní organizaci Správa železnic. ESK po projednání věci došla k závěru, že ze strany členské agentury Native PR nedošlo k porušení etického kodexu ani obecných principů profesní etiky oboru public relations.

Podstatou stížnosti byly především komentáře, které v diskusích na sociální síti Facebook umisťovalapracovnice agentury a které se týkaly sporu o budoucnost Vyšehradského železničního mostu v Praze. Podle názoru stěžovatelů byly příspěvky nevhodné a překračovaly rámec korektní diskuse. Vzhledem k tomu, že agentura pracuje pro klienta Správu železnic mimo jiné i v souvislosti s tématem sporu, považovali stěžovatelé příspěvky pracovnice agentury za odporující etickým principům oboru public relations.

ESK posoudila jednak úroveň zmiňovaných příspěvků, jednak vztah agentury a jejího klienta. Vzhledem k tomu, že podle sdělení agentury její mandát nezahrnuje veřejné vystupování jménem klienta do médií ani na sociálních sítích, konstatovala ESK, že příspěvky pracovnice agentury vkládané jejím jménem a z jejího soukromého profilu nelze připisovat agentuře ani klientovi, a nejde tak o porušení povinností plynoucích z klientského vztahu ani o porušení etických pravidel oboru public relations.

ESK také ověřila, že uvedená pracovnice agentury na sociálních sítích nijak neskrývala svou identitu nebo skutečnost, že pracuje pro agenturu. Také v tomto smyslu tedy nedošlo k porušení etických zásad. Její příspěvky byly projevem práva na svobodné šíření názorů, které je ústavně zaručeno každému. Pokud jde o podobu příspěvků, ESK upozorňuje, že vyjadřování na sociálních sítích je třeba vždy hodnotit v kontextu konkrétní diskuse, jejího charakteru a tónu.

K veřejnému vystupování zaměstnanců a spolupracovníků agentur ESK uvádí, že agentury jako zaměstnavatelé nemají právo své zaměstnance omezit v jejich svobodném vyjadřování názorů. To, oč musejí agentury usilovat, je, aby byl osobní názor jednotlivců zřetelně odlišitelný od případného názoru agentury či jejích klientů. V současné době přeplněné zkratkovitými, ledabyle ověřovanými, o to však rychleji sdílenými informacemi a zatížené nepozorným čtením může veřejnost lehce dojít k chybným závěrům o tom, kdo je původcem vyřčeného názoru a v čím jméně vystupuje. Proto ESK členským agenturám APRA doporučuje, aby své zaměstnance a spolupracovníky nabádaly ke zdrženlivosti ohledně veřejného vyjadřování k otázkám souvisejícím s prací agentury pro její klienty.