ČLENSTVÍ

Typy členství

Po poslední změně stanov nabízíme pro zájemce o vstup do APRA tři druhy členství:

 1. řádné členství
 2. přidružené členství
 3. čestné členství

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Členem APRA se může stát kterýkoli právní subjekt, který splní následující podmínky a jeho přijetí odsouhlasí Generální shromáždění.

 

První krok 

Prvním krokem je vyplnění vstupního dotazníku, ke kterému žadatel přiloží následující dokumenty:

 • Stručný popis tří projektů pro minimálně dva rozdílné klienty, které pro klienty agentura navrhla, řídila, realizovala a vyhodnotila,a to v období ne starším než jeden rok od doby podání přihlášky.
 • Doklad o délce působení agentury v oboru – výpis z obchodního rejstříku.
 • Doklad o délce působení tří konzultantů agentury v oboru.
 • Čestné prohlášení, ve kterém se agentura zavazuje k dodržování Stockholmské charty ICCO.
 • Profil agentury – prezentaci.

Podmínky vstupu

 1. Agentura musí být registrována jako podnikatelský subjekt a prokazatelně poskytuje poradenskou a organizační činnost v oblasti public relations, a to ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations, přičemž jednou z nich vždy musí být media relations.
 2. Současně se musí zavázat, že bude dodržovat Stockholmskou chartu – ICCO (International Communications Consultancy Organization).
 3. Agentura musí mít minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat dva roky praxe v oboru PR.
 4. Agentura musí působit minimálně 1,5 roku v oboru PR a po celou tuto dobu vystupovat jako samostatný právnický subjekt, jehož jedinou nebo dominantní oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti public relations (za dominantní je považována pokud tvoří alespoň 85 % ročních příjmů daného subjektu).

Po vstupu do APRA musí nový člen do jednoho roku úspěšně absolvovat certifikaci podle CMS.

Výši a způsob úhrady členských příspěvků schvaluje Generální shromáždění APRA, z. s., na základě návrhu Výkonné rady.

Dokumenty

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

Kdo se může stát přidruženým členem

APRA otevřela možnost vstoupit i jiným subjektům, než jsou PR agentury. Od letošního léta mohou požádat o členství i právnické osoby, které se zabývají aktivně oborem public relations nebo její zaměstnanci mají zájem o získávání informací či vzdělání v oboru. Nesmí však  v tomto oboru poskytovat služby jako komerční činnost. Staňte se součástí APRA i vy!

 

 • Interní firemní PR a marketingové týmy – PR, komunikační a marketingová oddělení komerčních společností
 • Interní PR a marketingová oddělení příspěvkových organizací státu či jiné veřejnoprávní organizace (např. obec, kraj apod.)
 • Akademické instituce
 • Neziskové organizace – nestátní (nevládní) neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod.)

Podmínky vstupu

 • Po zaslání přihlášky ověří splnění podmínek žadatele Výkonná rada APRA .
 • S přihláškou musí žadatel předložit:
  1. Čestné prohlášení, ve kterém se žadatel o přidružené členství zavazuje k dodržování stanov APRA, z.s.
  2. Čestné prohlášení, ve kterém se žadatel o přidružené členství zavazuje k dodržování etických standardů APRA, z.s.
  3. Plnou moc statutárního orgánu organizace, kterou zplnomocňuje zástupce jednat jeho jménem, pokud statutární orgán nejedná sám.
  4. Profil organizace – prezentace  (např. ppt – před osobním setkáním na Výkonné radě).
 •  Vznik přidruženého členství podléhá schválení všech řádných členů APRA, z.s. a případné výhrady či připomínky k zájemci projedná Výkonná rada se žadatelem a následně rozhodne.
 • Vznik přidruženého členství není právně nárokový.

Dokumenty

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Podmínky

Čestným členem APRA, z. s., se může stát významný odborník působící v současnosti nebo minulosti v oblasti public relations. Čestné členy jmenuje Generální shromáždění APRA, z. s., na základě návrhů Výkonné rady.