ČLENSTVÍ

Typy členství

Po poslední změně stanov nabízíme pro zájemce o vstup do APRA tři druhy členství:

 1. řádné členství
 2. přidružené členství
 3. čestné členství

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Staňte se součástí APRA! 

Vstupem do Asociace public relations získáte možnost setkávat se s PR profesionály, podílet se na vzdělávacích aktivitách, čerpat výhody a benefity, které z našeho členství vyplývají.

Prvním krokem vstupu do APRA je vyplnění přihlášky, ke které žadatel přiloží následující dokumenty:

 • Stručný popis tří projektů pro minimálně dva rozdílné klienty, které pro klienty agentura navrhla, řídila, realizovala a vyhodnotila,a to v období ne starším než jeden rok od doby podání přihlášky.
 • Doklad o délce působení agentury v oboru – výpis z obchodního rejstříku.
 • Doklad o délce působení tří konzultantů agentury v oboru.
 • Čestné prohlášení, ve kterém se agentura zavazuje k dodržování Etických pravidel APRA.
 • Profil agentury – prezentaci.

Podmínky vstupu

 1. Agentura musí být registrována jako podnikatelský subjekt a prokazatelně poskytuje poradenskou a organizační činnost v oblasti public relations, a to ve smyslu Definice profesionálního poskytovatele služeb v oblasti public relations, přičemž jednou z nich vždy musí být media relations.
 2. Současně se musí zavázat, že bude dodržovat Etická pravidla APRA.
 3. Agentura musí mít minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí prokázat dva roky praxe v oboru PR.
 4. Agentura působí minimálně 1,5 roku před podáním žádosti o členství v oboru public relations a po celou tuto dobu vystupuje jako samostatný subjekt, jehož jedinou nebo významnou oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti public relations.

Po vstupu do APRA musí nový člen do jednoho roku úspěšně absolvovat certifikaci podle CMS.

Dokumenty

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

Členství, se kterým roste vaše PR

Staňte se součástí Asociace public relations!

Setkávejte se s ostatními profesionály v oboru.  Získejte přehled o nejnovějších trendech, výzkumech a etických standardech v komunikaci. Sdílejte svoje zkušenosti s ostatními profesionály a získejte přístup k jejich zkušenostem. Nabité vědomosti vám pomohou s osobním rozvojem a rozšíří prostor pro realizaci projektů vaší organizace.

Přidružené členství je určeno pro:

 • Interní firemní PR a marketingové týmy – PR, komunikační a marketingová oddělení komerčních společností
 • Interní PR a marketingová oddělení příspěvkových organizací státu či jiné veřejnoprávní organizace (např. obec, kraj apod.)
 • Akademické instituce
 • Neziskové organizace – nestátní (nevládní) neziskové organizace (např. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod.)

Podmínky vstupu

 • Po zaslání přihlášky ověří splnění podmínek žadatele Výkonná rada APRA .
 • S přihláškou musí žadatel předložit:
  1. Čestné prohlášení, ve kterém se žadatel o přidružené členství zavazuje k dodržování stanov APRA, z.s.
  2. Čestné prohlášení, ve kterém se žadatel o přidružené členství zavazuje k dodržování etických standardů APRA, z.s.
  3. Plnou moc statutárního orgánu organizace, kterou zplnomocňuje zástupce jednat jeho jménem, pokud statutární orgán nejedná sám.
  4. Profil organizace – prezentace  (např. ppt – před osobním setkáním na Výkonné radě).
 •  Vznik přidruženého členství podléhá schválení všech řádných členů APRA, z.s. a případné výhrady či připomínky k zájemci projedná Výkonná rada se žadatelem a následně rozhodne.
 • Vznik přidruženého členství není právně nárokový.

Dokumenty

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Podmínky

Čestným členem APRA, z. s., se může stát významný odborník působící v současnosti nebo minulosti v oblasti public relations. Čestné členy jmenuje Generální shromáždění APRA, z. s., na základě návrhů Výkonné rady.