CERTIFIKACE

Metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací (www.iccopr.com) v roce 2003 jako globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.

Cílem existence a užívání Consultancy
Management Standard je:

  • zvýšení transparentnosti certifikovaných firem pro jejich okolí
  • získání výhody ve srovnání s konkurenty, kteří daných standardů nedosahují
  • zlepšení procesů a informačních toků ve firmě a tím zvýšení produktivity práce
  • zajištění mezinárodní kompatibility zejména v souvislosti se vstupem ČR do EU

Získání a platnost certifikátu je podmínkou členství v APRA. Každá členská agentura musí projít úspěšně procesem certifikace, a to nejpozději do jednoho roku, ve kterém byla agentura přijata za člena APRA. Certifikaci provádí certifikační společnost. Jedná se o renomovanou společnost specializovanou na ověřování a certifikaci systémů řízení kvality a dalších firemních systémů. Certifikace se provádí v termínech dohodnutých mezi firmou (agenturou) a certifikační společností. Náklady spojené se svojí certifikací nese certifikovaná firma (agentura).

METODIKA CERTIFIKACE CMS

Pojmy

Certifikace proces ověření splnění kritérií a vydání certifikátu (platí 2 roky)

APRA – asociace přijala globálně platnou metodiku CMS. Následně již pouze koordinuje provádění certifikace v jednotlivých firmách, ale nezasahuje do něj aktivně

Certifikovaná firma (nebo jen firma) – agentura, která prochází procesem certifikace

Certifikační společnost – nezávislá firma pověřená APRA, která ověří splnění kritérií ve všech jedenácti oblastech hodnocení a vydá certifikát

Auditor – účetní auditor s platnou licencí dle českého zákona vybraný certifikovanou firmou. Ověřuje některé skutečnosti v oblastech hodnocení č. 2 a 3

Maximální počet bodů – nejvyšší možný počet bodů, který lze získat pro danou oblast hodnocení (celkově za všech 8 oblastí lze získat až 380 bodů)

Minimální počet bodů – nejnižší počet bodů, které je třeba získat pro danou oblast hodnocení

Skutečný počet bodů – počet bodů, které přidělí certifikační společnost firmě po zhodnocení dané oblasti. Pro získání certifikátu je nezbytné získání alespoň 285 bodů celkem

Oblasti hodnocení a jejich bodování

Maximální počet b. Skutečný počet b.
1. Vedení a komunikace 30
2. Plánování/podnikatelský plán 50
3. Neustále zdokonalování řídicích postupů 50
4. Finanční systémy 50
5. Řízení kampaní 60
6. Spokojenost klientů 40
7. Nové zakázky 40
8. Řízení lidí 60
Celkem 380

SPECIFIKACE METODIKY

1. Vedení a komunikace
Agentura musí prokázat, že jde o dobře řízenou společnost, ve které jsou jasně vymezené odpovědnosti na všech úrovních a že tyto odpovědnosti jsou v rámci celé organizační struktury dobře známy.

2. Plánování/podnikatelský plán
Prokázat, že podnikatelský plán agentury představuje realistický dlouhodobý program, který jasně vymezuje záměry a cíle agentury včetně jasně stanovených termínů. Plánem se musí řídit manažerský tým a musí být znám v rámci agentury.

3. Neustálé zdokonalování řídících a pracovních procesů
Agentura musí prokázat, že pracuje s programy, které zajišťují nepřetržité zdokonalování jejich činností a postupů, které jí umožňují dosahovat dlouhodobých záměrů a cílů.

4. Finanční systémy
Prokázat existenci efektivního a fungujícího systému finančního řízení.

5. Řízení kampaní
V agentuře musí existovat systémy zajišťující efektivní plánování, řízení a hodnocení kampaní.

6. Spokojenost klientů
Cílem této oblasti je prokázat, že agentura dlouhodobě a pravidelně sleduje úroveň spokojenosti klientů. Agentura musí metodicky zkoumat názory klientů na svou činnost a následně je používat při dalším zdokonalování služeb.

7. Nové zakázky
V agentuře musí existovat účinné systémy zajišťující rozvoj podniku, včetně procesu získávání a vyřizování nových zakázek v souladu s agenturními cíli

8. Řízení lidí
Agentura musí mít jasně vymezený a v rámci agentury všeobecně známý systém hodnocení, vzdělávání a kariérového plánování pro všechny zaměstnance.