PRague Communication Academy

Vše, co chcete vědět o public relations, ale v práci se na to raději nechcete ptát.

Mezi klíčové aktivity profesního sdružení patří vzdělávání. APRA i díky svému členství v mezinárodním sdružení ICCO přináší na český trh nejnovější trendy v oblasti komunikace. Díky rozvoji PR na našem trhu a získaných zkušeností ze spolupráce s britskou vzdělávací institucí London School of Public Relations, připravila APRA vlastní vzdělávací kurz, PRague Communication Academy, který má dvě části (dva semestry).

Během jednoho roku si účastníci kurzu osvojí klíčové znalosti a dovednosti nezbytné pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. Jednotlivé semináře jsou vedeny předními českými PR odborníky a v rámci celého kurzu je kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází.

Podzimní semestr PRague Communication Academy I. (PRCA I.) je určený pro pracovníky, kteří mají zatím krátkodobé zkušenosti v oboru PR (do tří let praxe) ať už z agenturního prostředí, nebo z korporátních oddělení společností, veřejné či státní sféry nebo neziskového sektoru.

Jarní semestr PRague Communication Academy II. (PRCA II.) je navržený pro profesionály v oblasti PR, kteří v oboru působí delší dobu (nad tři roky) a jsou zodpovědní za vytvoření a nastavení komunikační strategie, případně vedou tým PR a marketingu.

Každý semestr se skládá z 9 půldenních seminářů zakončených zkouškou s certifikátem. Přihlásit se můžete na CELÝ KURZ, NEBO NA JEDNOTLIVÉ SEMINÁŘE samostatně. V ceně kurzu je zahrnuto i drobné občerstvení.

PRCA I.
Přednášky se konají vždy v úterý odpoledne, od 13:30 – 15:30 a od 16:00 – 18.00 hodin. Pouze na konci října, se bude seminář konat ve čtvrtek 31. 10.2019.

PRCA I. - přednášky:
08.10.2019 - PR – nástroj komunikace 21. století - Václav Pavelka (Native PR), Tadeáš Novák (PR.Konektor)
15.10.2019 - Media relations v digitálním věku - Martin Maruniak (Ogilvy)
22.10.2019 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce
31.10.2019 - Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management - Patrik Schober (PRAM Consulting), Luďka Raimondová (Senior konzultant v oblasti PR a komunikace)
05.11.2019 - Digitální PR I/virtuální PR - Rudolf Kvíz (Konektor Social)
12.11.2019 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást - Petr Sedláček (NESpIRE)
19.11.2019 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení
26.11.2019 - Hodnocení vybraných nástrojů PR - Roman Frkous (RESIDOMO)
03.12.2019 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů - Michal Vlasák (Havas PR Prague)
10.12.2019 - Závěrečná zkouška

Podrobný rozpis jednotlivých seminářů najdete níže.

Základní cena:

21 000.- Kč


Cena APRA:

18 000.- Kč

Cena PR klub:

18 000.- Kč
Ceny bez DPH

Datum a čas:

08.10.2019 - 10.12.2019, 13:30 - 18:00

Místo:

YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Úroveň posluchačů:

Kurz PRCA I. je určen především juniorním pracovníkům a všem, kteří pracují v oblasti PR a komunikace teprve krátce.

Volných míst:

20

Kurz probíhá v rámci 9 půldenních bloků (2 x 2hod. + 30 min. přestávka) a je zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají účastníci certifikát. Účastníci celého kurzu obdrží publikaci Public relations autorky Denisy Hejlové, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK.

Bloky kurzu:Blok 1 - PR – nástroj komunikace 21. století


1. Základní terminologie PR - Václav Pavelka
V současném dynamickém světě s rozvojem sociálních sítí je vyvíjen stále větší tlak na transparentnost a otevřenost. S tím trvale roste i význam public relations (PR) a jeho využití jak komerčními společnostmi, tak i neziskovým sektorem či státní a veřejnou správnou.
V současné době je stále více společností, které ke komunikaci přistupují aktivně a otevřeně. Stále však můžeme vidět i firmy, které ke komunikaci přistupují odtažitě, komunikují pouze z povinnosti či tzv. reaktivně.
Reaktivní komunikace představuje nesystematický a nekonzistentní přístup, který může společnost přivést do komplikací s výrazným dopadem na image a reputaci společnosti, značky či produktu. Zatímco otevřená aktivní komunikace se významně podílí na růstu hodnoty značky, reputaci společnosti i produktů, což je samo o sobě základem podnikatelského úspěchu v nejširším slova smyslu. Neziskovým společnostem a státní a veřejné správě zvyšuje tato forma komunikace důvěryhodnost.

2. Komplexní/Integrovaná komunikace - Tadeáš Novák
Stále rostoucí vliv digitálních technologií a online komunikace na marketing a PR s sebou přináší také nutnost správně propojovat jednotlivé komunikační kanály. Public relations, sociální sítě, SEO, PPC atd. – nic z toho dnes už není samostatnou disciplínou. Vše souvisí se vším a při koncipování kvalitní PR strategie je třeba umět přemýšlet v souvislostech a mít mnohem širší rozhled, než tomu bylo dříve. Tato část bude věnována tomu, jaké postupy lze pro koncipování komplexní komunikační strategie využít a jak o integraci jednotlivých komunikačních kanálů přemýšlet.

Lektoři:
Václav Pavelka - Managing Partner, Chief Consultant Strategic Consulting, Native PR
Tadeáš Novák - Senior Communications Strategist, PR.Konektor
08.10.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 2 - Media relations v digitálním věku


1. Media relations - Martin Maruniak
Téma media relations přináší základní definice oboru, prezentuje media relations jako nejčastěji využívaný nástroj public relations. Definuje také médium, nastavuje, koho vnímáme za novináře, vysvětluje termíny gate keeper a agenda setting. Ukazuje teoretické modely fungování médií a vymezuje tedy i možné očekávání dopadů mediálních aktivit. Dále poukazuje na rozdílnost mezi pojmy a samotným obsahem media relations a reklamy.
Rozebírá podrobnosti týkající se tiskové konference a dalších forem, které vytváříme pro získání pozornosti médií. Zabývá se detailně materiály, které musíme pro novináře připravit, tzv. press kitem. Dále se modul věnuje tomu, jak si interně nastavit systémy pro spolupráci s médii v době platnosti GDPR. Také ukazuje možnosti, jak získávat mediální výstupy.
Na závěr se téma věnuje právním souvislostem, především otázce autorizace a právu na opravu. Celé pojetí sylabu vychází z fungování médií na počátku 21. století a pojímá média jak tištěná, off-line, tak i média on-line.

2. Tisková zpráva - Martin Maruniak
Detailně představuje tiskovou zprávu, základní komunikační nástroj s médii. Věnuje se její formální podobě zpracování a ukazuje na to, jak novináři pracují s příběhem, základním kamenem současné novinářské praxe.

Lektoři:
Martin Maruniak - Strategic Digital & Content Director, Ogilvy Public Relations
15.10.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 3 - Tiskový mluvčí, jeho role a postavení v rámci společnosti, instituce


1. Tiskový mluvčí 
Přednáška navazuje na téma média relations a rozvíjí ho z pohledu působení tiskových mluvčích v interních strukturách firem, státních institucí a neziskových organizací.
V první části se věnuje tématu z pohledu postavení tiskových mluvčí ve firmě, jejich každodenních rutin. Dále rozvíjí téma zpracování psaných textů určených pro veřejnost, především médiím, avšak samotné téma zpracování tiskové zprávy a její distribuce je předmětem bloku 2.
Věnuje se i přípravě na rozhovor a zároveň přípravě dalších typů veřejných prezentaci. Poukazuje také na specifika komunikace v době firemní krize. Dotýká se i právní úpravy. Jako nedílnou součást práce tiskových mluvčích uvádí i etický kodex.

2. Prezentace před médii
Jak se správně připravit na vystoupení před médii? Na co si dát pozor a co je nejdůležitější? To vše zjistíte na našem semináři věnovanému prezentaci před médii.

Lektoři:

22.10.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 4 – Praktická realizace content marketingu a publishingu, Event management


1. Praktická realizace content marketingu a publishingu - Patrik Schober
Téma content marketingu, tedy obsahového marketingu se ukazuje jako nový fenomén komunikačních disciplín. Sylabus ukazuje obsahový marketing v historickém kontextu, upozorňuje na jeho určitá specifika v elektronickém a tzv. off-line světě.
Hlavní téma je soustředěné do zpracování a vydávání firemních médií, časopisů a novin, a to jak v tištěné formě, tak i ve formě elektronické. Věnuje se časopisům a magazínům, ukazuje také specifika ostatních firemních médií s důrazem na výroční zprávy, firemní a produktové profily. Věnuje se také oblasti distribuce a uvádí celou řadu inspirativních materiálů.

2. Event management - Luďka Raimondová
Event management je v rámci sylabu představený jako akce, která nemá rutinní charakter a znamená kreativní a individuální přístup. Ukazuje rozdělení eventů a uvádí příklady jednotlivých typů. Seznamuje čtenáře se základními pojmy, které tento komunikační nástroj využívá. Podrobně se věnuje plánování eventů od cílů přes cílové skupiny až po přehled jednotlivých typů podle nástrojů PR a cílových skupin. Poukazuje na základní posuny v organizaci eventů v době internetu a sociálních sítí. V závěru se věnujeme přípravě a realizaci tiskové konference jako základního a nejčastějšího eventu využívaného v oblasti public relations. Uvádí příklad organizování tiskové konference při příležitosti otevření významného výrobního podniku s dopadem na mezinárodní novinářskou veřejnost.

Lektoři:
Patrik Schober - Zakladatel a ředitel PRAM Consulting, předseda výkonné rady APRA, předseda představenstva WORLDCOM Public Relations Group
Luďka Raimondová - Senior konzultant v oblasti public relations a komunikace
31.10.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 5 - Digitální PR I/virtuální PR


Téma se věnuje tématu digitálního PR především z pohledu obsahu. V úvodu jsou formulované základní termíny sociální sítě a sociální média. Je však nutné uvést, že terminologicky není tento komunikační přístup ukotvený, je příliš nový a stále se vyvíjející. Na jeho stabilní teoretické charakteristiky si musíme ještě počkat.
Dále se téma věnuje využití sociálních sítí v oblasti PR z pohledu PR plánu. Popisuje jednotlivá sociální média a upřesňuje jejich charakteristiku, využívá praktických rad a přístupů pro vytváření obsahu doporučené odborníky na sociální sítě především Guy Kawasakim a Peg Fitzpatrickovou.
V závěru seminář uvádí základní přehled možných metrik v oblasti sociálních sítí. Zároveň však upozorňuje, že i když je možné měřit vlastně „vše“, je nutné si vybrat správné metriky, které nám přinesou výsledky s vazbou na stanovené cíle.

Lektoři:
Rudolf Kvíz - Ředitel zákaznických služeb Konektor Social
05.11.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 6 - Interní komunikace a employer branding jako její nedílná součást


1. Interní komunikace
Téma interní komunikace v rámci PRCA I. klade důraz na pochopení obsahu aktivit. Především se soustředí na definici cílových skupin a na formulaci jejích principů. Dále se věnuje nejčastěji využívaným komunikačním nástrojů a rovinám interní komunikace.
Poukazujeme na vazbu interní komunikace a HR marketingu a důraz klade na oblast employer brandingu a zapojení sociálních sítí do interní komunikace.
Součástí materiálu je i případová studie, která představuje nástroje interní komunikace a její propojení s projektem společenské zodpovědnosti, kterou realizovala společnost Amazon.

2. Interní komunikace – propojení s HR oddělením
Nejlépe fungují firmy, jejichž angažovaní zaměstnanci milují svoji práci, vědí, jak přispívají k cílům společnosti a jejích zákazníků a ze své vlastní vůle se snaží rozvíjet sebe i firmu. Správná interní komunikace je klíčovým faktorem pro vytvoření přesně takové pracovní atmosféry.


Lektoři:
Petr Sedláček - Senior Partner poradenské společnosti Nespire
12.11.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 7 - Prezentační dovednosti, rétorika – obsah a forma veřejných vystoupení


1. Prezentační dovednosti, rétorika – obsah
2. Grafické zpracování prezentačních materiálů

Lektoři:

19.11.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 8 - Hodnocení vybraných nástrojů PR


1. Hodnocení vybraných nástrojů PR - Roman Frkous
2. Příklady komplexního hodnocení projektu/kampaně - Roman Frkous

Lektoři:
Roman Frkous - Ředitel pro vnější vztahy a komunikaci, RESIDOMO
26.11.2019 , 13:30 - 18:00

Blok 9 - PR projekt – stavební kámen každodenní realizace PR projektů


1. PR Projekt - Michal Vlasák
Na začátku si studenti osvojí základní definice oboru a na jejich základě ukazuje nutnost vytváření PR plánu a to na platformě dlouhodobých strategických konceptů.
Položíme si základní otázky, které si při nastavování plánu musíme položit, a ukážeme i cesty hledání odpovědí na tyto otázky. Za nedílnou součást PR plánu je plánování zdrojů, a to jak lidských, tak finančních.
V závěru si ukážeme i příklady reportingu PR plánů tak, aby všechny zapojené strany – agentura, střední management a top management na straně klienta – měly včas a dostatečné informace o realizaci projektu.


Lektoři:
Michal Vlasák - Co Managing Director, Havas PR Prague
3.12. 2019 , 13:30 - 18:00

PŘIHLÁŠKA